TRIFID Tổng hợp sửa lỗi pm

06/08/2018 04:17:37

Thêm giờ mở cửa trên hóa đơn.
Vào Menu chính-S-K-R-chọn U01-F3 viết vào ô 1,2,3 Radek - nhấn F2 lưu vào là OK .

trong treo thang: 

Ban vao Menu chinh va go U-U-F10-Ok-01/05/2017 den 31/05/2017-Ok

Menu Chính-UU-Logs tất cả các trạm-F10-OK-choose Ngày CAN trong-OK.

sửa lỗi phần làm tròn

 làm tròn và dph , lý thuyết hiện nay là các hóa đơn thanh toán bằng Thẻ ngân hàng


Zmatky kolem zaokrouhlování dokladů a DPH nadále neberou konce, momentální teorie je, že faktury placené převodem (a případné další bezhotovostně placené doklady) by se zaokrouhlovat neměly. Vzhledem k častým dotazům, kde to nastavit oznamujeme, že zaokrouhlování všech druhů plateb v programu TRIFID se nastavuje přes volbu SYSTÉMOVÉ FUNKCE - KONFIGURACE - DRUHY ÚHRAD. Zde je možno pomocí klávesy F3 nastavit parametry jednotlivých úhrad. Pro faktury placené převodem to múže být nastaveno například takto:

Tisk cenovek s jednotkovou cenou

đơn giá áp dụng (kg, l, m ... - Có một nhu cầu để viết tên của đơn vị mà. Giá / đơn vị công dữ liệu Họ được nhập thông tin sau:. môi danh mục từng hạng mục nơi bạn cần điều này thông tin cho in đơn giá bạn có thể nhập tối đa và in thẻ giá với đơn giá

Sửa phần làm tròn  phần thanh toán thẻ

Được biết đi CTIA và đe dọa phạt tiền nếu mua tắt tròn trả thẻ. Hãy tắt làm tròn kết quả lượng prodejky thanh toán bằng thẻ. Nó làm cho các chức năng hệ thống - CẤU HÌNH - loại chế độ đãi ngộ: